ပင္မစာမ်က္ႏွာ

ဧဒင္သစ္ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း


ပင္မစာမ်က္ႏွာ

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ မိတ္ေဆြတို႔၏ ပါ၀င္လွဴဒါန္း ျခင္းႏွင့္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

 

ကၽြႏု္္္္္္္္္္ပ္တို႔အေၾကာင္း


ဧဒင္သစ္ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲခက္ခဲၿပီး အခြင့္အေရးမရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို စာနာမႈရွိၿပီး ကူညီေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွ 2005 ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္အရည္ အခ်င္းကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက လွဴဒါန္း ျခင္းမွ၎၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္လွဴဒါန္းျခင္း အားျဖင့္ ဆင္းရဲ၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ငတ္မြတ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေကၽြးေမြးျခင္း၊ ပညာသင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီမႈေပးသည္။ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ အုိးအိမ္မဲ့ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ား ကိုလည္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည္။ အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဘ၀ကို   ျမွဳပ္ႏွံထား ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးသည္ ကေလးငယ္မ်ား ျပည့္စံုမႈ၊ ဘ၀လံုၿခံဳမႈ ရရွိခံစားေနသည္ကို   ျမင္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပေနေသာ   ေစတနာရွင္မ်ားသာ   ျဖစ္ၾက သည္။

    • If you have any questions or need more information, please contact us at: New Eden Charity Found...