ျမန္မာလိုဖတ္ရန္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ (ရည္မွန္းခ်က္)

  ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း အသက္ရွင္သန္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိကေလးငယ္ မ်ားကို ျပဳစုျခင္း၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး ၿခင္းႏွင့္ ၿမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္

  ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘ၀ကို ေရတိုအတြက္သာမက ေရရွည္အထိ အက်ိဳးရွိေအာင္   ေပာင္းလဲေပးျခင္း။ စား၀တ္ေနေရး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။ ပညာေရးျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ (ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း) ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ဘ၀သာယာလွပေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္အတြက္ ကူညီျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အားျဖည့္ေပးျခင္း။

တာ၀န္ခံမႈ

   ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာ သံုးျခင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တုိင္တာ၀န္ယူေပး သည္။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရရွိခံစားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား (သို႔) လုပ္ငန္းစပ္တူ (Partner) မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူေပးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္တာ၀န္ယူေပးသည္။

 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ။ ။ မိဘမဲ့ကေလးတစ္ေယာက္စီတုိင္းကို လံုၿခံဳေသာ မိသားစုဘ၀၊ ပိုင္ဆုိင္ေစျခင္း၊ အာဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားျဖင့္ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ လံုၿခံဳ သပ္ရပ္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရသံုးေစျခင္းႏွင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ပညာေရးမ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။

 

ပညာေရး ။ ။ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ ပညာေရးျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။ သက္ရွည္က်န္းမာျခင္း၊ ၀င္ေငြေကာင္းျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္ဘ၀ေအာင္ျမင္တိုးတက္ျခင္း အတြက္ ပညာေရးသည္ အဓိကအေရးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးငယ္တုိင္းသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးရရွိေစေရး၊ အတတ္ပညာရရွိကၽြမ္းကၽြင္ေစေရး၊ အနာဂတ္ဘ၀အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာၾကြယ္၀၊ ကၽြမ္းက်င္ေစေရးအတြက္ ဧဒင္သစ္ေမတၱာေဖာင္ေဒး ရွင္း သည္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။

 

ကေလးငယ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ အိမ္၌၎၊ ေက်ာင္း၌၎၊ ေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္၌၎ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအႏၱရာယ္၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္း အႏၲရာယ္၊ အလဲြသံုးစားခံရျခင္းအႏၲရာယ္၊ ေစာ္ကားႏွိပ္စက္ျခင္းအႏၲရာယ္ႏြံထဲတြင္ က်ေရာက္ ေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ိဳးစံုမွ ကင္းလြတ္ေအာင္ ဧဒင္သစ္ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ရပ္တည္ေနပါသည္။

 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ(အေထာက္အပံ့) ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခက္အခဲအက ်ပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း ဧဒင္သစ္ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းက တုန္႔ျပန္မႈ ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ေပးသည္။ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းတုိင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အားအနည္းဆံုး၊ အခံရအမ်ားဆံုးျဖစ္ၾကသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရေသာ ကေလးငယ္ မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေနရာခ်ေပးျခင္း၊ အစာေရစာမ်ားကို အျမန္ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ခံစားရေသာ ေ၀ဒနာမ်ိဳးစံုကို စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကုသ ေထာက္ပံ့ေပးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လံုၿခံဳေသာေနရာမ်ား၌ ေနထိုင္ေစျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပညာသင္ ေပးျခင္း၊ ကစားေစျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔၏ ေ၀ဒနာမ်ိဳးစံုကို ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 

ေက်းလက္ေတာရြာေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ။ ။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ဘ၀ကိုျမွင့္တင္ေပးရန္လည္း ဧဒင္သစ္ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ရည္ရြယ္လ်က္ ရွိ သည္။ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိဘမ်ားက မေထာက္ပံ့ႏုိင္၍ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ၾကသျဖင့္ ပညာမတတ္ၾကေပ။ မိဘမ်ားသည္ အလြန္ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ ကေလး ငယ္မ်ား ပညာမဲ့ျဖစ္ၾကရသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ပညာေရးအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းက အနာဂတ္တြင္ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးက္ဖို႔ရန္အတြက္ အက်ိဳးေပးလိမ့္မည္ မွာ မလြဲဧကန္အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ ။

(1) လံုေလာက္ေသာ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ေပးျခင္း။

(2) လူသားအရင္းအျမစ္၊ ၀င္ေငြအင္အားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတိုးျမွင့္ ေပးျခင္း ။

(3) စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အာမခံေပးႏုိင္ျခင္းကို ကူညီျမႇင့္တင့္ေပးျခင္း။

    • 1502419123695.jpg
      WE LOVE TO HELP Suffering Children, Families and Communities in Myanmar Our mission To serve children, poor families and communities to achieve immediate and lasting c...

    • If you have any questions or need more information, please contact us at: New Eden Charity Found...