ကြ်န္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း

ဧဒင္သစ္ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေၾကာင္း

ဧဒင္သစ္ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲခက္ခဲၿပီး အခြင့္အေရးမရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားကုိ စာနာမႈရွိၿပီး           ကူညီေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားမွ2005ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ကေလးငယ္မ်ား၏         ဘ၀ႏွင့္အရည္အခ်င္းကိုျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းျခင္းမွ၎၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊အသင္းေတာ္ မ်ားႏွင့္အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပါ၀င္လွဴဒါန္းျခင္း အားျဖင့္ ဆင္းရဲ၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ငတ္မြတ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေကၽြးေမြးျခင္း၊ ပညာသင္ေပးျခင္း၊ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံံ့ျခင္းျဖင့္ ကူညီမႈေပးပါသည္။ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ အုိးအိမ္မဲ့ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည္။ အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဘ၀ကို ျမွဳပ္ႏွံ          ထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေကာ္မတီမ်ား၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ကေလးငယ္မ်ားျပည့္စံုမႈ၊ဘ၀လံုၿခံဳမႈ ရရွိခံစားေနသည္ကို ျမင္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပေနေသာ ေစတနာရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

 

    • 1502419123695.jpg
      WE LOVE TO HELP Suffering Children, Families and Communities in Myanmar Our mission To serve children, poor families and communities to achieve immediate and lasting c...

    • If you have any questions or need more information, please contact us at: New Eden Charity Found...